ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Իրազեկում. «Աշխարհագրություն» և «Հայաստանի աշխարհագրություն»

Օգոստոսի 1, 2020
Պաշտոնական

Նոր առարկայական չափորոշչի և օրինակելի ծրագրերի նախագծի համաձայն՝ աշխարհագրությունը ներկայացված է 7-12-րդ դասարաններում: Այն գործող առարկայական չափորոշչի և նոր չափորոշչի նախագծում տրված է «Աշխարհագրություն» (7-8-րդ, 10-12-րդ դասարաններ) և «Հայաստանի աշխարհագրություն» (9-րդ դասարան) ուսումնական առարկաներով:

«Աշխարհագրություն» ուսումնական առարկայի դասավանդումը 7-րդ դասարանից սկսելը պայմանավորված է Հանրակրթության պետական չափորոշչի նախագծի 31-րդ կետով: Հանրակրթության պետական չափորոշչի նախագծի համաձայն՝ աշխարհագրությունը ընդգրկվել է «Բնագիտություն, Տեխնոլոգիա, Ճարտարագիտություն, Մաթեմատիկա» (ԲՏՃՄ) ուսումնական բնագավառում:

6-րդ դասարանի «Աշխարհագրություն: Մայրցամաքներ, օվկիանոսներ» դասընթացի «Աշխարհագրական թաղանթ»-ին առնչվող բովանդակությունը հիմնական մասով և առավել մանրամասն ընդգրկված է 7-րդ դասարանի ծրագրում՝ առանձին թեմաների տեսքով: Մայրցամաքներին առնչվող որոշ բովանդակային բաղադրիչներ (օրինակ՝ բնական զոնաներ, օրգանական աշխարհ, կլիմայական առանձնահատկություններ և այլն), որոնք առավել արտահայտված են տարածաշրջանների տվյալ դասարանի ընդհանրական չափորոշչային և առանձնացված ծրագրային թեմատիկ վերջնարդյունքներում, շեշտադրվել են 8-րդ դասարանի համապատասխան թեմաների բովանդակության մեջ:

Գործող ծրագրերի չափորոշչային պահանջներից բեռնաթափվել է փաստական նյութի զգալի ծավալ, փոխարենը, ավելացվել են գործնական աշխատանքներ, թեմատիկ ուսումնասիրություններ, ուսումնական նախագծեր, ինչպես նաև աշխարհագրական արդի բովանդակություն՝ միջազգային հանրահայտ ծրագրերից (IB, AS and A Level Geography և այլն):

9-րդ դասարանի «Հայաստանի աշխարհագրություն» դասընթացը հիմնականում պահպանվել է, փոփոխվել է ՀՀ արդյունաբերության ճյուղային կառուցվածքի և ՀՀ վարչական մարզերի ներկայացման ձևաչափը:

Ավագ դպրոցում ուշադրություն է դարձվել աշխարհագրական կիրառական հմտությունների զարգացմանը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների օգտագործմանը՝ առանձին թեմաներ ուսումնասիրելիս:

Ստորև ներկայացված է աշխարհագրության գործող և առաջարկվող ծրագրերի կառուցվածքի և բովանդակության համեմատությունը, որն իրազեկման տեսանկյունից առավել ակնառու է դարձնում կատարված փոփոխությունները:

 

 

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Աշխարհագրություն 7-րդ դասարան

 • Տարածաչափություն

 • 9 класс ● 2 часть ● Литература

 • 9 класс ● Русский язык ● Синтаксис

 • 8 класс ● Русский язык ● Литература

 • 7 класс ● Русский язык ● Литература

 • 4 класс ● Русский язык ● Чтение

 • Բայ

  ա/ Գործողություն կամ եղելություն  նշանակող բառը կոչվում է բայ, պատասխանում է ինչ անել, ինչ լինել հարցերին: բ/ Բայն ունի ուղիղ ձև - ել կամ -ալ վերջավորությամբ / երգել,խաղալ/: գ/ Թեք ձևերը մեծ մասամբ բնորոշվում են իրենց վերջավորություններով և այլ մասնիկներով/խոսելիս, գրեցի, մի կարդա/: դ/Բայը կարող է ձևափոխվել ըստ դեմոի, թվի, ժամանակի, եղանակի, որը կոչվում է խոնարհում: ե/ Բայի բոլոր ձևերն ունեն իրենց ժխտական  համարժեքները. Մեծ մասամբ կազմվում են չ- նախամասնիկով /չգրել, չխոսեմ, չեմ գրում/,  նաև մի արգելականով /մի խոսիր, մի խաղա/: զ/ Բայի կազմությունը. Լինում են պարզ և ածանցավոր: Բայահիմքից և վերջավորությունից առաջ ընկած մասն է կոչվում ածանց /թռչել, խաբվել, կոտրատել, խաղացնել/: է/ Բայերն ըստ բայածանցի լինում են չորս տեսակի՝ . սոսկածանցավոր բայեր /-ան, -են, -ն, -չ/------հեռանալ, մտնել, թռչել, մոտենալ: Անցյալ կատարյալի հիմքում  -ն, -չ ածանցները ընկնում են, իսկ –ան, -են ածանցները դառնում են –ացն, -եցն /մտա, թռա, հեռացար, մոտեցար/: . բազմապատկական բայեր /-ատ, ոտ, -կոտ, -տ, -կլտ, -կռտ, -կտ/, ցույց են տալիս գործողության կրկնություն, բազմապատիկություն /կոտրատել, թռչկոտել, ծեծկռտել/:  . պատճառական բայեր /-ացն, եցն –ցն/, ցույց է տալիս,որ ենթական գործողությունը կատարել է տալիս մեկ ուրիշի /խաղացնել, երգեցնել/: . կրավորական բայեր /վ/……գրվել, ասվել: