ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ
ՊՈՐՏԱԼ
ԿՐԹԱԿԱՆ
ՖՈՐՈՒՄ
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ
ՇՏԵՄԱՐԱՆ
ՀԵՌԱՎԱՐ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
ԿԿՏ
ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Իրազեկում. «Բնություն և բնագիտություն»

Հուլիսի 29, 2020
Պաշտոնական

5-6-րդ դասարանների համար նախատեսված «Բնություն» առարկայի բովանդակության ձևավորման հիմքում համակարգային մոտեցումն է: Այն նախատեսվում է դասավանդել շաբաթական 2 դասաժամ ծանրաբեռնվածությամբ։ Ի տարբերություն ներկայումս գործող նույն դասարանների համար նախատեսված «Բնագիտություն» առարկայի, ուսումնական այս նյութը տարբեր բնագիտական առարկաներից վերցրած նյութերի մեխանիկական կցագրում չէ, այլ համախմբվել է ուսումնասիրվող որոշակի օբյեկտների և երևույթների շուրջ՝ դրանք դիտարկելով իրենց փոխադարձ առնչություններով և կապերով: Ծրագիրը զերծ է բարդ տերմինաբանությունից, օրինակ՝ նախորդ դասագրքերում և չափորոշիչներում, մասնավորապես՝ քիմիայից, կային թթուների, հիմքերի, աղերի սահմանումներ և ավելի խորը գիտելիքներ պահանջող հատվածներ, որոնք անհասկանալի էին մնում աշակերտներին և միտված էին անգիր հիշելուն։ Քիմիային առնչվող նյութը հնարավորինս պարզեցվել է և նպատակ ունի աշակերտին հանրամատչելի տեղեկություններ հաղորդելու առօրյայում հանդիպող նյութերի, դրանք անվտանգ օգտագործելու մասին՝ զերծ մնալով վերացարկումներից և բարդ բնորոշումներից։ Ֆիզիկայի մասով ևս նյութը զերծ է երևույթների բանաձևային ներկայացումներից։ Առաջարկվող չափորոշչում և ծրագրում հանվել է հյուսվածքներին, հյուսվածքների տիպերին վերաբերող նյութը։ 5-րդ դասարանում երեխաները ուսումնասիրում են բույսի աճը, զարգացումն ու բազմացումը։ Իսկ 6-րդ դասարանում մարդու որոշ օրգան համակարգերի մասին տեղեկատվություն, յուրաքանչյուր թեմայի մեջ շեշտելով կառուցվածքի և գործառույթի կապը։ Գործող ծրագրով աշխարհագրության բաղադրիչը գրեթե ամբողջությամբ ուսումնասիրվում է 5-րդ դասարանում, որն առաջարկվող նոր ծրագրով տեղափոխվել է 6-րդ դասարան: Սա պայմանավորված է առարկայի առաջարկվող նոր չափորոշչի կառուցվածքային և բովանդակային փոփոխությամբ: Բոլոր թեմաների ընտրությունը կատարվել է՝ հաշվի առնվելով երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները։ Ավագ դպրոցի «Բնագիտություն» ինտեգրված առարկան՝ որպես պարտադիր առարկա, նախատեսված է այն բոլոր սովորողների համար, որոնք ավագ դպրոցում չեն ուսումնասիրելու որևէ բնագիտական առարկա: Այն նախատեսված է ուսումնասիրել 10-րդ և 11-րդ դասարաններում: Առարկայի անհրաժեշտությունը բխում է ավագ դպրոցում սովորողների բնագիտական կրթության շարունակականության և ամբողջականության սկզբունքներից: Նախատեսվում է առարկան դասավանդել շաբաթական 2 դասաժամ ծանրաբեռնվածությամբ։ «Բնագիտություն» առարկայի ուսուցման նպատակը հիմնական դպրոցում տարբեր բնագիտական առարկաներից ձեռք բերած գիտելիքների ընդհանրացման ու մեկ միասնական համակարգով ներկայացման միջոցով սովորողների գիտական աշխարհայացքի ձևավորումն է, նրանց մտավոր որակների, կենդանի և անկենդան բնության մասին գիտելիքները ուսումնական գործընթացում, անձնական և հասարակական կյանքում կիրառելու կարողությունների զարգացումը: Առարկայի բովանդակության կառուցման հիմքում ընկած է համակարգային մոտեցումը, համաձայն որի` օբյեկտներն ու երևույթները դիտարկվում են որպես միմյանց հետ փոխազդող տարրերի ամբողջական համակարգեր, օրինակ՝ բնական համակարգեր (օրգանիզմ, էկոհամակարգ և այլն), տեխնիկական համակարգեր (համակարգիչ, հրթիռ և այլն), սոցիալական համակարգեր (կրթական համակարգ, առողջապահական համակարգ և այլն) և այլն: Բոլոր թեմաների ընտրությունը կատարվել է հաշվի առնվելով երեխաների տարիքային առանձնահատկությունները:

Նյութի աղբյուրը. ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Բազմանիշ թվերի բազմապատկումը միանիշ թվով

                                                       Դասի նպատակը և խնդիրները՝  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու կարողության զարգացում և այն բազմապատկել մանիշ թվով կարողության ձևավորում։   Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկելու կարողության զարգացում։Լուծել վարժություններ և խնդիրներ կիրառելով բազմանիշ թվի ներկայացումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, ապա կատարել բազմապատկում և արդյունքները գումարել։                                          Դասընթացի ավարտին աշակերտները կիմանան.1.  Բազմանիշ թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնել2. Կլոր տասնյակի, հարյուրյակի, հազարյակի միանիշ թվով  բազմապատկել3.Լուծել վարժություններ և խնդիրներ                              Դասընթացի տևողություն - 2 շաբաթԴասընթացի հեղինակ - Անի ԳասպարյանԿից ներկայացնում եմ դասագրքի հղումը  https://lib.mskh.am/images/books/matematika-3.pdf

 • Աշխարհագրություն 7-րդ դասարան

 • Տարածաչափություն

 • 9 класс ● 2 часть ● Литература

 • 9 класс ● Русский язык ● Синтаксис

 • 8 класс ● Русский язык ● Литература

 • 7 класс ● Русский язык ● Литература

 • 4 класс ● Русский язык ● Чтение

 • Բայ

  ա/ Գործողություն կամ եղելություն  նշանակող բառը կոչվում է բայ, պատասխանում է ինչ անել, ինչ լինել հարցերին: բ/ Բայն ունի ուղիղ ձև - ել կամ -ալ վերջավորությամբ / երգել,խաղալ/: գ/ Թեք ձևերը մեծ մասամբ բնորոշվում են իրենց վերջավորություններով և այլ մասնիկներով/խոսելիս, գրեցի, մի կարդա/: դ/Բայը կարող է ձևափոխվել ըստ դեմոի, թվի, ժամանակի, եղանակի, որը կոչվում է խոնարհում: ե/ Բայի բոլոր ձևերն ունեն իրենց ժխտական  համարժեքները. Մեծ մասամբ կազմվում են չ- նախամասնիկով /չգրել, չխոսեմ, չեմ գրում/,  նաև մի արգելականով /մի խոսիր, մի խաղա/: զ/ Բայի կազմությունը. Լինում են պարզ և ածանցավոր: Բայահիմքից և վերջավորությունից առաջ ընկած մասն է կոչվում ածանց /թռչել, խաբվել, կոտրատել, խաղացնել/: է/ Բայերն ըստ բայածանցի լինում են չորս տեսակի՝ . սոսկածանցավոր բայեր /-ան, -են, -ն, -չ/------հեռանալ, մտնել, թռչել, մոտենալ: Անցյալ կատարյալի հիմքում  -ն, -չ ածանցները ընկնում են, իսկ –ան, -են ածանցները դառնում են –ացն, -եցն /մտա, թռա, հեռացար, մոտեցար/: . բազմապատկական բայեր /-ատ, ոտ, -կոտ, -տ, -կլտ, -կռտ, -կտ/, ցույց են տալիս գործողության կրկնություն, բազմապատիկություն /կոտրատել, թռչկոտել, ծեծկռտել/:  . պատճառական բայեր /-ացն, եցն –ցն/, ցույց է տալիս,որ ենթական գործողությունը կատարել է տալիս մեկ ուրիշի /խաղացնել, երգեցնել/: . կրավորական բայեր /վ/……գրվել, ասվել: